Chính sách bảo mật

1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1. PvH hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của PvH (người truy cập website và/ hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của PvH sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”).

Bằng thiện chí của mình – PvH với chính sách bảo mật thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà PvH thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 chính sách này.

1.2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của PvH, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó PvH có thể bổ sung/ điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3. Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của PvH, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do PvH cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà PvH quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, PvH có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, PvH sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của PvH, Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp PvH cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

2.1. PvH thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của PvH;

c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua hàng và/hoặc sử dụng Dịch vụ của PvH.

2.2. PvH thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của PvH;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của PvH;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của PvH và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của PvH (“Đơn vị trực thuộc”).

2.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 PvH cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1. Thông tin của Khách hàng mà PvH sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ thường trú;

3.2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm PvH có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa PvH và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

3.3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, PvH sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho PvH.

4. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp PvH có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1. Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

PvH có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) PvH có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu PvH giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của PvH hoặc Khách hàng yêu cầu PvH cung cấp Dịch vụ thì PvH có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của PvH.

d) PvH sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2. PvH tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

PvH có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi PvH tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, PvH cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của PvH cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của PvH.

4.3. Hợp nhất Thông tin

PvH có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà PvH có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

5.1. PvH sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a) Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của PvH;

b) Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

c) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa PvH và Khách hàng;

d) Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e) Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f) Thông báo về các thông tin tuyển dụng của PvH nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

g) Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của PvH

h) Các nội dung khác mà PvH được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

6.1. Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này PvH có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được PvH tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Đơn vị trực thuộc của PvH khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa PvH với Khách hàng.

b) Đối tác kinh doanh mà PvH tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa PvH và đối tác kinh doanh của PvH.

6.2. Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng PvH có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của PvH có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế PvH tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3. PvH sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc PvH có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của PvH/ Đơn vị trực thuộc của PvH.

6.4. Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

PvH chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1. PvH cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

8.2. PvH sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù PvH thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, PvH không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho PvH sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và PvH không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của PvH. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, PvH khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho PvH.

9. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

9.1. Quyền lợi

a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà PvH đã cam kết theo Chính sách này;

b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu PvH ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mãi của PvH thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngừng nhận thông tin đến website của PvH theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

9.2. Trách nhiệm của Khách hàng

a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của PvH, Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của PvH cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho PvH khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến PvH dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho PvH là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa PvH và Khách hàng, giữa PvH và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website PvH.

d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của PvH.

e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của PvH.

f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

10. Thông tin liên hệ hỗ trợ

Địa chỉ: 107 Võ Thị Phải, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM
Hotline: (+84) 945 626 845
Email:
Tìm hiểu thông tin về PvH: yensaopvh@gmail.com
Tư vấn, giải đáp thắc mắc khi mua và sử dụng sản phẩm: cskh@thietbinuoiyenpvh.com
Hỗ trợ doanh nghiệp, đăng ký làm đại lý: kinhdoanh@thietbinuoiyenpvh.com
Báo lỗi kỹ thuật website: kythuat@thietbinuoiyenpvh.com
Facebook: https://www.facebook.com/ThietBiNhaYenPvH
PvH hân hạnh được đồng hành cùng bạn trong hành trình chăm sóc nhà yến của bạn!